ΗαγΣΗΪΟ ΗαΤΞΥν ΗαΡήγν

γΤΗεΟΙ ΗαδΣΞΙ ίΗγαΙ : Google Chrome 24.0.1305.3 Dev


ΗΪα γΝγΟ ΣΗαγ ΗίδνΚ
10-26-2012, 04:49 AM
Google Chrome 24.0.1305.3 Dev
γΚΥέΝ ΜζΜα ίΡζγ ΗαΤενΡ

http://www.mushahed.net/vb/imgcache/2731.imgcache.png
Google Chrome

ΗΥΟΗΡ ΜΟνΟ γδ γΚΥέΝ ΜζΜα ίΡζγ ΗαΤενΡ γέΚζΝ ΗαγΥΟΡ ...

Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.


http://www.mushahed.net/vb/bnry/mt.gif

Publisher: Google
OS Support: All OS
License: Open Source

http://www.mushahed.net/vb/bnry/mt.gif

ΗαΚΝγνα
download

Google Chrome 24.0.1305.3 Dev (http://dl.google.com/chrome/win/24.0.1305.3_chrome_installer.exe)
http://www.mushahed.net/vb/bnry/mt.gif
ΗαΘάάάΡΗγΜ ΗαγΜάάάΗδνάΙ Free Software (http://www.mushahed.net/vb/forumdisplay.php?f=18)

uaserm
10-27-2012, 01:22 AM
γΤίζΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ
γΤίζΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ
γΤίζΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ

ΗΪα γΝγΟ ΣΗαγ ΗίδνΚ
10-27-2012, 09:09 AM
γΤίζΡ Ϊαμ ΗαγΡζΡ ΗαΪΨΡ

ΪνΟ ΣΪνΟ